K zníženiu energetickej náročnosti priemyslu pomôže modernizácia výrobných hál

Vysoká energetická efektívnosť v priemysle je základom pre rozvoj zelenšej ekonomiky. Predpokladom toho je podľa platformy Budovy pre budúcnosť (BPB) a Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie (SAPI) postupné znižovanie energetickej náročnosti výrobného procesu v kombinácii so zlepšovaním tepelno-technických vlastností výrobných hál, prevádzkových a administratívno-výrobných budov. Podľa organizácií kvalitná obnova by nemala byť obmedzená len na zateplenie, jej súčasťou má byť aj využitie alternatívnych zdrojov energie, prípadne zostatkovej energie z výroby.

Pre efektívnejšie znižovanie spotreby energie v priemysle je podľa BPB potrebné identifikovať časti výrobného procesu s najvyššou energetickou náročnosťou, kde je priestor na zvýšenie efektívnosti. „Najväčší potenciál úspor energie Slovenskej republiky do roku 2030 je v sektore budov. Fond budov na Slovensku, medzi ktoré patria aj výrobné haly, je častokrát zastaralý a energeticky neefektívny,“ hovorí riaditeľka BPB Katarína Nikodemová. Napriek tomu, že súkromný sektor plní významnú úlohu v investíciách do obnovy budov a štát súčasne ponúka určité podporné nástroje, každoročné tempo a úroveň obnovy podľa nej nie je dostatočné. „Kvalitná obnova s využitím inovatívnych postupov by pritom dokázala výrazne znížiť výdaje na energie vlastníkom budov a zároveň znížiť ich uhlíkovú stopu,“ dodala Katarína Nikodemová.

Riaditeľ SAPI Ján Karaba označil potrebu spotreby energie za základný predpoklad zelenšej ekonomiky. „No bez zelenej energie nebude prínos pre planétu a jej budúcnosť dostatočný. Slovensko má v tomto smere dobré predpoklady, keďže sa nám podarilo dostať do slovenskej legislatívy koncept Lokálneho zdroja,“ podotkol Ján Karaba. Lokálny zdroj je zariadenie na výrobu elektrickej energie z obnoviteľného zdroja energie, ktoré vyrába elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta. Výrobné podniky si tak môžu postaviť na streche haly elektráreň, ktorá zaručí pôvod elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a hlavne pomôže výrazne znížiť odber elektriny zo siete.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest