Prudká expanzia s podporou inteligentných technológií

Spoločnosť Dedoles patrí medzi najúspešnejšie domáce online obchody, ktoré sa presadili aj na zahraničných trhoch. S masívnou expanziou sa firma rozhodla automatizovať a inovovať svoje skladové a zásobovacie procesy, na čo využila aj technológie štvrtej priemyselnej revolúcie a inteligentnej logistiky. Tie jej dodala spoločnosť Anasoft.

Spoločnosť Dedoles so sídlom v Pezinku vytvára a predáva originálne oblečenie s veselým dizajnom. Dnes patrí medzi najrýchlejšie rastúce a v medzinárodnom meradle expandujúce lokálne spoločnosti v segmente e-commerce a retailu. Už prognózy z predchádzajúcich rokov predznamenávali, že globálny e-commerce bude patriť medzi najrýchlejšie rastúce trhové segmenty. Podľa niektorých projekcií podiel segmentu internetového obchodu na globálnom maloobchodnom predaji rástol od roku 2015 konštantne o 2% každý rok, pričom sa predpokladá, že v roku 2023 bude tvoriť až 22% celkového podielu na tomto trhu.

Od skromných začiatkov k miliónovým tržbám

Skromné začiatky Dedolesu, ako na kolene vybudovaného e-shopu, siahajú do roku 2012, keď zakladateľ firmy Jaroslav Chrapko si zobral na jej založenie spotrebný úver v hodnote 5000 eur. Spoločnosť však v posledných rokoch rastie exponenciálne. V roku 2018 dosiahla tržby takmer 6 miliónov eur a v roku 2019 sa vyšplhali až na 15 miliónov eur. Firma Dedoles navyše plánuje v roku 2020 túto sumu opäť zdvojnásobiť. V roku 2019 presiahla hranicu 500 000 zákazníkov, pričom im počas posledného kvartálu minulého roka dodala až 313 000 balíkov.

Plán sa jej darí napĺňať vďaka rozsiahlej expanzii na 15 európskych trhov, pričom momentálne aktívne pôsobí na 10 trhoch – od Nemecka až po Slovinsko. Majiteľ firmy Jaroslav Chrapko vidí veľký priestor na rast v Európskej únii, keďže e-commerce predstavuje segment, kde sa dá relatívne „ľahko a s nízkymi nákladmi expandovať na ďalšie trhy a získavať nových zákazníkov“. Dedoles sa v blízkej budúcnosti objaví aj v Belgicku, Holandsku, Francúzsku a Írsku a na konci druhého kvartála plánujú vstúpiť na trhy vo Fínsku, Taliansku a Španielsku.

Renesancia e-shopu vďaka inováciám a modernizácii

Od roku 2014 firma postupovala stratégiou pozvoľných inovácií. „Postupne sme inovovali, ale uvedomili sme si, že pokiaľ nezačneme pracovať s povinným označovaním tovaru EAN kódmi a tiež s trojdimenzionálnym označovaním skladových pozícií čiarovými kódmi, a so systémom, ktorý koordinuje a automatizuje obrovské množstvo základných procesov, tak nemôžeme ďalej rásť,“ vysvetľuje majiteľ firmy a priznáva, že vtedy mali potenciál dosiahnuť o 30000 až 40000 objednávok viac, ale vtedajšie logistické procesy by už takýto nárast nezvládli.

Jaroslav Chrapko označuje roky 2014, 2015 a 2016 za obdobie prudkého rastu, keď prešli na proces „ERP-driven biznis“, s čím súvisela aj čiastočná automatizácia. Spoločnosť nakúpila skenery, regály, vymedzila presné skladové pozície a vytvorila procesy, ktoré majiteľ nazval základmi logistiky. Vo firme automatizovali elementárne procesy, ako napríklad tvorbu faktúr, statusovanie, presuny („feedy“) medzi ERP systémom a platformou e-shopu, čo Jaroslav Chrapko zároveň identifikoval ako základný predpoklad ďalšieho rastu. Ako ďalej vysvetľuje majiteľ, aby dosiahli súčasný úspech, museli sa zamerať na tri oblasti: brand (značku) spoločnosti, originálne produkty a logistiku. K tomu prináležia aj tri kľúčové procesy optimálne fungujúceho e-shopu: marketing a starostlivosť o zákazníka, skladový systém a produktová inovácia. V záujme úspešnej expanzie bola teda nevyhnutná aj optimalizácia a zefektívnenie logistických a skladových procesov.

S postupujúcou expanziou a narastajúcim portfóliom rýchloobrátkového a variabilného sortimentu už na objemy objednávok, akým spoločnosť čelila, nepostačoval pôvodný systém neorganizovaného skladu a dovtedajších technológií. Skladníci navyše v pôvodnom nastavení robili pri vychystávaní objednávok veľa zbytočných presunov, ako aj chýb pri príprave. Dedoles predpokladala, že v sezónnych maximách by mala byť schopná vybaviť až 9400 objednávok počas jedného dňa, čo predstavuje 40000 položiek. Firma sa preto rozhodla svoj pôvodný digitálny ekosystém rozšíriť o riešenie inteligentnej logistiky na skladové procesy.

Prevádzková inteligencia skladu

Prudko rastúci e-shop sa obrátil na divíziu Smart Industry spoločnosti Anasoft, ktorá sa dlhodobo venuje digitalizácii a automatizácii logistických a priemyselných procesov. Cieľom Dedolesu bolo vytvoriť pružnejší sklad a zvládanie vychystávania väčšieho množstva objednávok. „Nový logistický systém mal byť vytvorený v súlade s princípmi konceptu inteligentnej logistiky a v súlade s princípmi Industry 4.0 tak, aby dokázal dynamicky reagovať na požiadavky zákazníkov na všetkých trhoch,“ hovorí Peter Bílik, smart industry solutions designer spoločnosti Anasoft. Jadrom digitálneho ekosystému spoločnosti Dedoles sa stal modul riadenia logistických procesov Smart Industry platformy EMANS od spoločnosti Anasoft. „Nedodávame iba bežný modul WMS, ale aj pokročilý systém na riadenie skladu – tzv. WES (Warehouse Execution System), ktorý je súčasťou nášho riešenia EMANS. To znamená, že prakticky všetky procesy príjmu, naskladnenia a vyskladnenia sa realizujú z pohľadu riadenia skladových transakcií, ale zároveň aj ako komplexy úkonov združených do pracovných zadaní, ktoré operatívne riadi modul LMS (Labor Management System) nášho informačného systému.“

Transformácia pôvodne neorganizovaného skladu

Nová inteligentná platforma riadenia skladových a zásobovacích procesov umožnila spoločnosti Dedoles transformovať pôvodne neorganizovaný sklad do podoby riadeného skladu s využitím princípu zrkadlenia skladových zásob vysokoobrátkových tovarov (SKU Mirroring) a s prepracovaným algoritmom dynamického slottingu (umiestnenia zásob v sklade). Princíp zrkadlenia skladových zásob sa využil už pri návrhu priestorového rozloženia skladu a stal sa základom diverzifikácie skladu na niekoľko skladových zón. Cieľom tohto prístupu bolo rozdeliť skladovú zásobu vysokoobrátkových tovarov na viacero skladových pozícií tak, aby neprichádzalo ku kolíziám operátorov skladu počas vychystávania objednávok. Toto riešenie je vhodné pre spoločnosti, ktoré majú široký sortiment vysokoobrátkových tovarov rádovo aj v stovkách rôznych cenových úrovní.

Dynamický slotting je zase z pohľadu optimalizácie procesov obzvlášť vhodný pre e-shopy predávajúce rýchloobrátkový a vysoko variabilný tovar so zvýšenou produktovou fluktuáciou. Tento prístup sa prejavuje pri príjme tovaru a následnej stratégii naskladňovania. Tovar, pri ktorom systém zaznamenáva zvýšený dopyt, sa ukladá do zón nachádzajúcich sa bližšie ku kompletizačnému dopravníkovému pásu skladu. Dynamický slotting preto prispieva k zvýšeniu efektívnosti procesu vychystávania objednávok, no predovšetkým ku skráteniu cyklov ich nachystávania.

Podobne ako dynamický slotting predstavuje najefektívnejšiu stratégiu naskladňovania pre obchody s rýchloobrátkovým tovarom, tak aj klastrové vychystávanie je najefektívnejšou stratégiou vychystávania retailu a online obchodov. Procesy klastrového vychystávania tiež riadia inteligentné algoritmy. Na základe prichádzajúcich objednávok systém EMANS pripravuje plány ich nachystávania a zoznamy pre skladníkov, pričom príbuzné položky sa vzhľadom na ich rozloženie na skladových pozíciách združujú do pracovného zadania pre jedného operátora – skladníka. Jednou cestou teda zvládne vybaviť viacero objednávok naraz. Systém pripravuje zoznamy pre niekoľkých operátorov súčasne, ktorých aj riadi a naviguje v sklade prostredníctvom ručného skenovacieho zariadenia v reálnom čase. Týmto spôsobom je možné zabezpečiť presné a rýchle vychystanie prijatých objednávok vrátane vybavenia špeciálnych objednávok, ktoré majú priradenú časovú prioritu.

Pri príprave jednotlivých plánov a zoznamov vychystávania zohľadňuje systém aj niekoľko ergonomických parametrov, predovšetkým s cieľom predchádzať preťaženiu zamestnancov a udržať vyrovnaný pracovný komfort. V sklade môže súčasne prichystávať tovar až 40 operátorov, ktorí sú koordinovaní tak, aby si navzájom neprekážali a neobmedzovali sa pri práci. Výsledkom implementácie inteligentného WES riešenia Smart Industry systému EMANS s dynamickými stratégiami naskladňovania a vyskladňovania je 170% zvýšenie priepustnosti skladu (v priemere 25000 položiek denne) v porovnaní s predchádzajúcim usporiadaním pri minimálnom navýšení pracovníkov.

Digitálne dvojčatá a kolektívna inteligencia

Smart Industry systém EMANS predstavuje kyberneticko-fyzikálnu platformu novej generácie. Tomu zodpovedajú aj najnovšie technológie, s ktorými pracuje, vrátane internetu vecí (IoT) a internetu služieb (IoS). Riešenie WES využíva aj technológiu digitálnych dvojčiat, ktorá momentálne patrí medzi súčasné trendy štvrtej priemyselnej revolúcie a inteligentnej logistiky. Systém vytvára virtuálnu kópiu celého skladu, vďaka ktorej má každá skladová pozícia, ako aj skladová zóna nadradená skupine pozícií, svoje vlastné digitálne dvojča – vlastného autonómneho inteligentného agenta (softvérového bota).

Takto nadobúdajú skladové pozície formu vlastnej inteligencie, vďaka ktorej vstupujú do automatizovaných rozhodovacích procesov skladu a priamo komunikujú s riadiacim systémom EMANS. Skladové pozície, resp. ich digitálne dvojčatá takto participujú na príprave plánov vyskladňovania, keďže presne zaznamenávajú, aké typy položiek a v akých počtoch sa na nich nachádzajú a ako sa na nich menia rezervácie, čo sa využíva na plánovanie vyskladnenia tovaru v reálnom čase. Okrem toho v sklade digitálne dvojčatá proaktívne sledujú počty dostupných zásob, ako aj voľnú objemovú kapacitu každej pozície, skladových zón i celého skladu, čo sú pohyblivé parametre, ktoré sa zohľadňujú pri naskladňovaní. Digitálne dvojčatá sú už pri objemoch a veľkosti skladu, akým disponuje Dedoles, teda viac než 25000 pozícií, nevyhnutné na efektívne riadenie procesov. Obzvlášť ak treba, aby sa riadiaci systém dokázal pri vysokom počte prichádzajúcich objednávok dynamicky, rýchlo a správne rozhodovať.

Okrem skladových pozícií (zóny a celý sklad) majú svoje digitálne dvojčatá aj mobilné vychystávacie pracoviská vybavené príručnými skenovacími zariadeniami, ktoré skladníkom efektívne zoraďujú úlohy na základe aktuálnych plánov naskladňovania a vyskladňovania. Vzhľadom na to, že aj tieto zariadenia disponujú vlastnou autonómnosťou, fungujú aj ako nástroj rozšírenej inteligencie pre príslušného operátora skladu. Technológia digitálnych dvojčiat umožňuje celkovú transparentnosť a prehľadnosť (visibilitu) skladu, pracovného výkonu a monitoring vyťaženia skladových pozícií v reálnom čase. Keďže agenti skladovacích pracovísk, de facto virtuálne dvojčatá operátorov skladu, fungujú autonómne, je možné ich ľubovoľne pridávať alebo odoberať do zásobovacích procesov. Spoločnosť Dedoles tak disponuje flexibilnou škálovateľnosťou a v prípade, ak očakáva väčší nápor objednávok (napríklad sezónnu špičku) v porovnaní so štandardným pracovným režimom, môže počet pracovníkov dynamicky rozšíriť, napríklad z 20 aktívnych operátorov na 35 bez náročného zaškoľovania alebo preškoľovania.

Retail štvrtej generácie (R4.0) na svete

Implementácia inteligentného systému riadenia a skladovej logistiky do podnikového ekosystému prináša Dedolesu niekoľko pokročilých funkcionalít. Dynamická integrácia e-shopu so skladovým systémom umožňuje zákazníkom upravovať objednávku (jej obsah alebo dátumy doručenia) aj potom, čo už bola prijatá, a to až do momentu začatia fyzickej prípravy objednaných položiek. Počas dňa sa takto modifikuje až 30% všetkých objednávok.

Majiteľ firmy Dedoles konštatuje, že čoraz silnejšou konkurenčnou výhodou e-shopov bude vlastná sieť kamenných obchodov. „Ľudia chcú svoj nákup začať online, preskúmať ceny, možnosti, akcie a keď si vyberú, tovar si pre istotu vyzdvihnúť osobne,“ hovorí Jaroslav Chrapko a dodáva, „k nám do Pezinka si po tovar príde každý rok osobne takmer dvetisíc ľudí.“ Preto moderné retailové (maloobchodné) prevádzky už musia kombinovať niekoľko predajných stratégií, ktoré vyplývajú z konceptu multikanálovej distribúcie. Jej súčasťou je aj systém „pick&collect“, teda objednanie online a vyzdvihnutie osobne. Navyše súčasťou multikanálovej distribúcie je aj zásobovanie kamenných predajní, pop-up stánkov alebo kioskov. Dedoles využíva WES riešenie Smart Industry systému EMANS aj na zásobovanie svojich predajných kioskov. V praxi to znamená, že systém pri zostavovaní plánov vyskladnenia tovaru rozlišuje medzi maloobchodnými a veľkoobchodnými objednávkami, na základe ktorých upravuje priority a stratégie vyskladňovania.

Do základnej výbavy riadenia moderného retailu patrí aj prístup k presným a aktuálnym dátam. Manažéri Dedolesu disponujú analýzami a reportami denného výkonu, vývoja prichádzajúcich objednávok, rýchlosti ich obsluhovania, ich expedovania a tiež analýzami toho, ako sa objednávky dekomponujú do jednotlivých plánov vyskladňovania. Podľa týchto informácií môžu napríklad predikovať počet ľudí, aký bude potrebné nasadiť v konkrétny deň do skladu tak, aby očakávané množstvo objednávok zvládli expedovať v štandardných dodacích lehotách. Dedoles sa tak stal modelovým príkladom rozširovania procesov, obchodných aj logistických, za pomoci nových technológií. Firma zároveň vytvára nové štandardy riadenia moderného retailu pri nadnárodnej expanzii v škálovaní „niche-to-global“.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest