Kritická role standardů v dodavatelském řetězci

Dodat určitý produkt ve správném čase na správné místo ve správném množství, ve správné kvalitě a se správnými (tj. co nejnižšími) náklady a současně při dodržení příslušných legislativních podmínek vyžaduje přesnou součinnost všech obchodních partnerů, znalost produktů, konkrétního prostředí a prostředků, které jsou k dispozici. Práce s přesnými, aktuálními a jednoznačnými daty o produktech je přitom zásadní podmínkou.

Standardní logistická etiketa je ověřena praxí

Soustava integrovaných globálních standardů Systému GS1 nabízí pro logistiku řešení unikátní identifikace a přesné komunikace. Základem je ověřený standard GS1 Logistic Label, GS1 LL, logistická etiketa doposud výhradně využívající datové nosiče GS1-128. Vzhledem k obvyklému požadavku obchodních partnerů na relativně vysoký počet zakódovaných informací je často využíváno dvou- až třířádkového provedení této etikety, kde spodní řádek symbolů vždy obsahuje povinný SSCC kód, Serial Shipping Container Code, sériové číslo logistické jednotky. Tato globálně jednoznačná identifikace logistické jednotky (nejčastěji palety) navíc představuje vhodný základ pro naplnění legislativních povinností v oblasti zajištění funkční sledovatelnosti podél dodavatelského řetězce.

Druhý a případně i třetí řádek čárových kódů GS1-128 je využíván pro zakódování celé škály statických i dynamických informací vyjádřených s využitím standardu GS1 AI – GS1 aplikační identifikátory. Vedle GTIN, globálního čísla obchodní položky – GS1 AI (01) či (02), jsou nejčastějšími doplňkovými údaji číslo šarže/partie, vyjádřené formou GS1 AI (10), data výroby (11), balení (13), minimální trvanlivosti (15) či použitelnosti (17). Tyto informace mohou být například provázeny různými variantami hmotností jednotky, případně údaji o počtech kusů obchodních jednotek ložených na paletě atd.

Standard GS1 LL má svá pravidla, která sice nejsou příliš složitá, mnohdy však při jejich porušení dochází k závažným problémům. Příkladem může být banální nedodržení stanoveného šestimístného numerického formátu časových údajů ve struktuře RRMMDD (rok – měsíc – den). Pokud dojde k prohození RR za DD, je snadné si představit neplánované překročení například data exspirace produktu a související škody. Jinými příklady častých chyb vedoucích až ke kolapsu dekódování informací mohou být nedodržení ochranných zón jednotlivých čárových kódů nebo snaha o kódování závorek, které v okem čitelných sekvencích uvedených pod symboly pouze usnadňují orientaci v použitých GS1 AI a nikdy se nekódují. Velmi důležitým aspektem je zajištění nezbytné kvality tisku GS1 LL či korektní finální aplikace – tj. správné umístění na logistické jednotce.

Minimální požadovaná výška symbolů 32 mm

Standard GS1 LL je v současné době masivně využíván zejména velkými hráči na trhu a také pro většinu logistických providerů již představuje základ prací při identifikaci logistických jednotek. Standardní formát A5 nabízí dostatečný prostor pro uvedení základní sady informací včetně jejich zakódování do příslušných datových nosičů, a to při dodržení minimální požadované výšky symbolů – 32 mm. Díky tomuto léty ověřenému pravidlu je reálné snímání na větší vzdálenosti přímo z manipulačních zařízení ve skladech. Je-li splněna další podmínka alespoň dvou shodných etiket umístěných na přilehlých stranách jednotky, je ve většině případů dosaženo bezproblémového čtení kódů. SSCC kód je, jak již bylo uvedeno, povinným prvkem na GS1 LL. Jeho standardní formát uvozený GS1 AI (00) je osmnáctimístný, obsahuje logistickou variantu vhodně rozšiřující identifikační prostor emitenta, firmě přidělenou konstantu GCP (GS1 Company Prefix), pole pro sériové číslo logistické jednotky a kontrolní číslici. Přítomnost neměnného GCP zaručuje dohledatelnost konkrétní do Systému GS1 zapojené organizace, například s využitím vyhledávače GEPIR. Dostatečně velké datové pole pro vlastní sériové číslo logistické jednotky umožňuje i těm největším organizacím jednoznačně identifikovat všechny vyrobené logistické jednotky v rámci daného období.

Současný stav a další perspektiva

Na tomto místě může být logicky položena celá řada otázek. Je například zřejmé, že standardní formát GS1 LL – A5 – představuje poměrně značnou plochu. Při minimální zdvojené aplikaci na logistických jednotkách a při vysoké kadenci výroby pro emitenta znamená nezanedbatelný finanční náklad. Existuje do budoucna nějaké řešení? Jaký se předpokládá vývoj v této oblasti identifikace?

Vývoj směřuje k propojení GS1 LL a standardní EDI komunikace na bázi GS1 EANCOM, a to hlavně u větších výrobců. Zpráva DESADV, Despatch Advice, dodací list, se stala velmi efektivním nástrojem komunikace. V kombinaci s GS1 LL představuje precizní zdroj informací. Elektronický dodací list může obsahovat veškeré doplňkové informace, na kterých se partneři dohodli. Odběratel spáruje předem obdrženou zprávu DESADV při příjmu zboží s SSCC kódy fyzické dodávky. Má tak jistotu příjmu správného zboží a může návazně přistoupit k tvorbě a zaslání potvrzující zprávy RECADV, Receiving Advice, příjemka, sloužící dodavateli jako zpětná vazba a současně podklad pro přesnou fakturaci.

V současné době na českém trhu zprávu DESADV 96A implementovalo asi 500 firem. Dá se tedy říci, že elektronický dodací list používají téměř všichni velcí hráči a je již relativně hojně rozšířen. Její novější verzi, kterou je od roku 2006 národní subset DESADV D01B, tzv. paletový dodací list s SSCC, využívá dnes asi 25 % z nich. Je nutné konstatovat, že implementace zprávy není zcela jednoduchá. Podpora EDI providera, tzv. VAN operátora, společně s implementátorem ERP systému, je ve většině případů nezbytná. Na druhou stranu benefity, které jsou přímým důsledkem zavedení zprávy DESADV D01B v paletové verzi, jsou značné. Zásadními přínosy jsou výrazné zrychlení a zpřesnění příjmu zboží, možnost zmenšení příjímacích zón, radikální snížení dosavadní chybovosti, zajištění 100% sledovatelnosti, a tedy i vyřešení související legislativní povinnosti, omezení „papírových toků“ a možnost zmenšení standardních etiket na formát A6.

Oproti tomu zmíněná zpráva RECADV zatím této míry uplatnění nedosahuje, a to i z důvodu časté nepřipravenosti informačních systémů dodavatelů. I v této oblasti je však možno předpokládat postupný vývoj. Značné změny můžeme očekávat i v rámci tvorby vlastních GS1 LL, kde dosavadní datové nosiče GS1-128 budou v závislosti na postupné inovaci technického vybavení obchodních partnerů doplňovány a v delším časovém horizontu s velkou pravděpodobností zcela nahrazeny prostorově úspornými dvoudimenzionálními symboly s vysokou hustotou dat – GS1 DataMatrix.

Problematika tvorby a aplikace celého komplexu globálních standardů v dodavatelském řetězci je poměrně náročná, vyžaduje obvykle hlubší znalosti a zkušenosti. V případě předpokládané práce s jednotlivými standardními strukturami, potřeby zavádění EDI komunikace, případně činnosti v oblasti kvality kmenových dat (GDSN) proto doporučujeme kontaktovat pracovníky GS1 Czech Republic a situaci řešit společně.

 

Autor: Michal Bílý, provozní ředitel GS1, GS1 Czech Republic

Ilustrační foto: GS1 Czech Republic

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest