Li-Ion: Vyššia produktivita a nižšie náklady

Spoločnosť TROST AUTO SERVICE TECHNIK je popredným európskym dodávateľom automobilových dielov. V Česku prevádzkuje centrálny sklad v Nýřanoch s celkovou skladovou plochou 32 000 m3 s kapacitou pre 150 000 položiek. Snaha o zvýšenie produktivity si vyžiadala radikálnu zmenu manipulačnej techniky.

Spoločnosť má 750 zamestnancov, ktorí pracujú v troch zmenách a denne odbavia asi 50 000 položiek, ktoré odvezie približne 36 kamiónov. V najväčšom distribučnom centre náhradných dielov v strednej a východnej Európe v Nýřanoch pracuje 20 rôznych typov vozíkov vrátane modelov s Li-Ionovými batériami.

Nevyžaduje sa priestor pre nabijáreň

Li-Ionové batérie stoja za zvýšením produktivity v expedičnej zóne logistického centra náhradných dielov spoločnosti TROST Auto Servise Technik. Spočiatku však vo firme používali klasické batérie. Pôvodné riešenie v spoločnosti TROST bolo postavené na technológii oloveno-kyselinových batérií. Dve batérie na vozík s nutnosťou pravidelného nabíjania a sledovania stavu batérie v technike. Aj napriek tomu, že ide o desaťročia odladenú technológiu, stále so sebou nesie isté obmedzenia a riziká, určené spôsobom prevádzky a fyzikálnymi zákonmi.

„Našou hlavnou požiadavkou bolo zvýšenie efektívnosti prevádzky a dostupnosti manipulačnej techniky,“ hovorí Milan Mikulášek, vedúci tímu Technické oddelenie spoločnosti TROST AUTO SERVICE TECHNIK. V tomto prípade prišla požiadavka od firmy Toyota Material Handling CZ, ktorá našla v Li-Ion batériách zodpovedajúce riešenie. Silná bola najmä požiadavka na bezúdržbové riešenia, ktoré mali znížiť v podstatnej miere náklady na servis a údržbu batérií.

„Cieľ bol jasne definovaný: operátor má za úlohu pomocou techniky spracovávať nakládku, vykládku a prenos materiálu, akákoľvek iná činnosť z jeho strany vo vzťahu k manipulačnej technike nie je požadovaná,“ približuje Roman Jakovlev, konateľ spoločnosti HOPPECKE Batterien Slovakia.

Keďže TROST kladie vysokú prioritu na efektívnosť prevádzky, zber a vyhodnocovanie údajov o technike a prevádzke batérií bol ďalším prínosom k naplneniu požiadaviek zákazníka. Jedna z hlavných výhod používania techniky s Li-Ion batériami je spôsob nabíjania. Nevyžaduje sa priestor pre nabijáreň spojený s budovaním odsávacieho systému. Nabíjanie je možné kdekoľvek v prevádzke, ideálne čo najbližšie miestu, kde je techniky prevádzkovaná. Výrazne sa tým skracuje aj dojazd vozíkov k nabíjaniu, technika je viac disponibilná. Aj táto požiadavka vystupovala v zozname požiadaviek spoločnosti TROST – ušetriť prevádzkové miesto.

Výhody modernej Li-Ion technológie

Spoločnosť TROST AUTO SERVICE TECHNIK spolupracuje s dodávateľom manipulačnej techniky Toyota Material Handling CZ (TMH). Na poli Li-Ion technológie je HOPPECKE dodávateľom pre prvovýrobu spoločnosti TMH a manipulačná technika s 24V batériami Li-Ion je dodávaná z výrobných závodov TMH s batériami HOPPECKE. „Začiatok spolupráce so spoločnosťou TMH v dodávkach pre TROST datujeme do roku 2011 a pretrváva do dnešných dní. Spoločnosti TROST a TMH sú nároční zákazníci a neustále čerpáme zo spolupráce cenné skúsenosti do praxe,“ hodnotí Roman Jakovlev.

Li-Ion technológia, tak ako technológia olovených článkov v trakčných batériách, je založená na rovnakom základnom princípe – kumulovanie a odovzdávanie elektrickej energie v článkoch zoskupených do celku (batérie) na princípe chemických reakcií vo vnútri článku, so zabezpečením spätnej možnosti kumulovania energie, teda opätovného dobitia batérie. Tu sa podobnosti končia.

Články LiI-on batérií sú zložené z platní, ktoré obsahujú chemické zlúčeniny viacerých prvkov (3-5 a viac), kde jednou z podstatných častí je prvok Líthium, od ktorého je odvodený názov technológie. Články sú plne uzavreté a v bežných podmienkach nedochádza ku kontaktu ich obsahu s okolitým prostredím. Nabíjanie batérií prebieha oveľa vyšším prúdom, čo sa odrazí na skrátení doby nabíjania. Podľa stavu batérie, ktorú nepretržite sleduje a vyhodnocuje elektronika batérie, môže riadiaca jednotka v batérii umožniť nabíjanie ešte vyšším prúdom počas krátkej doby (max.20 min.) a tým výraznejšie skrátiť dobu nabíjania alebo medzidobíjania (funkcia BOOST).

Prevádzka batérie je ideálna v rozmedzí 40-80 % z nominálnej kapacity. Bežne je doba nabíjania do úplného nabitia je do 2 hodín (z 5 % do 100 %). Keďže je batériu možné medzidobíjať bez požiadavky na špeciálne úkony a postupy, je možné batériu dobíjať aj využitím krátkych intervalov od 5 min. Práve z tohto titulu bol zavedený termín „opportunity charging“. V takomto prípade batéria vykazuje životnosť 5000 a viac cyklov. Fyzická životnosť môže byť samozrejme oveľa výšia.

Rozhodnutie bolo cestou správnym smerom

Od prvej dodávky až dodnes bolo do spoločnosti TROST dodaných 10 kusov techniky Toyota s Li-Ion batériami od HOPPECKE. Celý proces bol spojený s nastavením parametrov prevádzky, kontrolou správneho používania techniky a komunikácie ohľadne servisných požiadaviek. Na to, aby sa plne využili vlastnosti techniky s Li-Ion batériami, bolo nutné úzko komunikovať s prevádzkou, aby bol sledovaný správny proces prechodu používania z Pb batérií na Li-Ion techniku.

Nasadenie riešenia techniky s Li-Ion batériami je možné až po analýze prevádzkových dát. „Samotná Li-Ion technológia nemôže byť v žiadnom prípade chápaná ako náhrada za tradičné batérie na princípe olovo-kyselina, čiže batérie s Pb článkami a kyslým elektrolytom,“ upozorňuje Roman Jakovlev.

Špecifiká prevádzky sa odrazia najmä vo voľbe kapacity batérie, ktorá je nutná na pokrytie požadovanej doby prevádzky medzi jednotlivými nabitiami. V prípade, ak nasadeniu Li-Ion technológie predchádza prevádzka s bežnými Pb batériami, analyzujú sa dáta o prevádzke MT z fleet managera MT alebo z operačných dát a procesov vo výrobe. Následne sa stanovia požiadavky na dostupnosť techniky a podmienky na intervaly nabíjania. Tie musia byť striktne dodržiavané, aby bola zabezpečená požadovaná dostupnosť techniky.

V spoločnosti TROST sú s novou technikou spokojní. „Vďaka starostlivému výberu vozíkov Toyota s Li-Ion technológiou od spoločnosti Hoppecke, stanoveniu jasných požiadaviek na túto novú technológiu sme v priebehu času zistili, že sme sa dali správnym smerom. Naše rozhodnutie sa prejavilo v znížení prevádzkových nákladov. Sme operatívnejší, odpadajú nabíjacie priestory. Naše predstavy sa naplnili tak, že v súčasnej dobe objednávame ďalšie Li-Ion vozíky,“ uzatvára Milan Mikulášek.

Servisná starostlivosť v dvoch úrovniach

Servis v prípade Li-Ion batérií HOPPECKE, nasadených v spoločnosti TROST je riešený formou dvoch úrovní. Prvá servisná úroveň je riešená servisným pracovníkom TMH, ktorý je spôsobilý aj na odbornú manipuláciu s Li-Ion batériami až na úroveň náhradných dielov a riadiacej jednotky batérie (BMS). Následne v prípade nevyriešenia závady pristupuje k vyriešeniu problému technik HOPPECKE, ktorý rieši servis až na úroveň článkov.

Pre samotného zákazníka je v procese odstraňovania porúch jediná úloha – včas nahlásiť servisný prípad operátorovi. Keďže v technike je nasadená a používaná jediná batéria bez možnosti výmeny, v prípadoch, kedy by dĺžka vybavenia servisného prípadu presiahla dobu, kedy zákazník môže postrádať zariadenie v prevádzke, má HOPPECKE pripravenú náhradnú batériu, ktorá je použitá v technike do doby vybavenia reklamácie.

Doporučte přátelům
  • gplus
  • pinterest